ifp.ifro.ir > منابع
  منابع     سه شنبه 4 اردیبهشت 1403   ورود  
TextHtml

منابع:

1) آذروندی علیرضا، دلیمی اصل عبدالحسین، قمری زین العابدین و قبله فرزاد(1378): مطالعه آلودگی کرمی لوله گوارش ماهیان کپور، آمورو قزل آلادراستخرهای پرورشی استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش وسازندگی، شماره 43.

2) ابراهیم زاده عادله و نبوی لیلی (1355): بررسی کرمهای دستگاه گوارش و عضلات ماهیهای خوزستان و ارتباط آنها با آلودگی‌های انسانی. انتشارات دانشگاه جندی شاهپور نشریه شماره 5/87.

3) ابراهیم زاده عادله و تقی کیلانی روح انگیز (1355): بررسی انگلهای دستگاه گوارش، تنفسی و عضلات ماهیهای رودخانه کارون. انتشارات دانشگاه جندی شاهپور نشریه شماره14/110.

4) ابوالقاسمی، سیدجواد (1379): بررسی انگلهای برانش ماهیان پرورشی و وحشی در شاخه غربی سفیدروداستان گیلان با تاکید بر انگلهای مونوژن و با معرفی جنس و گونه های جدید برای فون انگلی ایران. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی،دانشگاه آزادارومیه، شماره 374.

5) احمدی اعظم، حسن پور سیاقی سمیه (1383): گزارش انگل لیگولا (Ligula intestinalis) از ماهی کاراس (Carassius auratus) از تالاب بین المللی آجی گل دراستان گلستان. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه – تهران.

6) اخلاقی، مصطفی(1380): گزارش آلودگی مارماهی دریاچه پریشان به نماتد Anguillicola crassus . مجله پژوهش وسازندگی شماره50.

7) اخوان روفیگر، حمید (1370) :بررسی آلودگی سیاه ماهیان سدمهاباد به آکانتوسفالها. پایان نامه جهت اخذدکترای دامپزشکی دانشگاه آزادارومیه شماره 206.

8) اسدزاده منجیلی علی (74-1373): بررسی بهداشتی و بیماریهای انگلی خارجی کپور ماهیان پرورشی در سیستم پن کالچر تالاب انزلی با تاکیدی بر گونه های جنس داکتیلوژیروس. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران شماره 2332 .

9) اسدزاده منجیلی، علی (1378): ایکتیوبود یازیس دربچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان. مجله علمی شیلات ایران. سال هشتم شماره 4.

10) اسد زاده منجیلی علی، قربان زاده آرمان (1377): آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان آذربایجان غربی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم spathaceum Rudolphi,1819) .(Diplostumumمجله علمی شیلات ایران، سال هفتم شماره 4 .

11) اسلامی، علی (1370): کرم شناسی دامپزشکی. انتشارات دانشگاه تهران.

12) داوودی فریبا، عباسی سیاوش(1375): تاثیرانگل بوتریوسفالوس بربعضی ازفاکتورهای خونی ماهی آمور. مجله علمی شیلات، شماره 3سال پنجم.

13) الواری گیتا (1372): شناسایی عوامل بیماریزای پوست و برانشی ماهیان کاراس تالاب انزلی و گلدفیش. پایان نامه کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

14) ایلیزیان مهر، امجدی رهسپار، اهورایی پرویز، تمجیدی یوسف (1352): پوستودیپلوستوموز (Posthodiplostomose) درماهی. مجله جامعه دامپزشکان ایران. شماره دهم.

15) بابازاده حبشی حجت (1379): بررسی انگلهای پوست ماهیان گرم آبی منطقه ارومیه، پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزادارومیه، شماره 400.

16) بازاری مقدم سهیل، ستاری مسعود، معصومیان محمود، شناور ماسوله علیرضا، معصوم زاده مهدی، جلیل پور جلیـل (1383): بررسی انگلی دستگاه گوارش مولدین تاس ماهی (Acipencer persicus) تکثیر شده در مجتمع تکثیروپرورش شهید دکتر بهشتی. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبز یان، اردیبهشت ماه، تهران.

17) برزگر، مریم- جلالی، بهیار (1379): انگلهای ماهیان دریاچه کافتر، انتشارات جغرافیایی و اهمیت اقتصادی آنها. مجله علمی دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز، سال سوم شماره 5 .

18) بهروزی شهریار، جلالی بهیار، سلطانی مهدی (1383): بررسی و شناسایی آلودگیهای انگلی ماهی کپور سرگنده پرورشی (Hypophthalmychthys nobilis) استان مازندران. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

19) بهروزی شهریار، جلالی بهیار، سلطانی مهدی (1383): بررسی انگلهای جدا شده از ماهیان گرم آبی پرورشی استان مازندران. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبز یان، اردیبهشت ماه، تهران.

20) بهروزی شهریار، جلالی بهیار، سلطانی مهدی (1383): بررسی و شناسایی آلودگیهای انگلی ماهی آمور پرورشی (Ctenopharyngodon idella) استان مازندران، دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

21) توکل ساره، مطلبی عباسعلی، بهمنی محمود، حلاجیان علی و جلالی بهیار (1388): بررسی انگل های آبشش ماهیان خاویاری در دریای خزر و آب شیرین. بیوپاتولوژی مقایسه ای ایران، 6(3):77-84 .

22) پازوکی جمیله، عقلمندی فرهاد (1377): آلودگی دوگونــــــــــه گاو ماهی Neogobius floviatilis وNeogobius kessleri نواحی جنوبی دریای خزربه انگل نماتدDichelyne minutus Rudulphi,1819 . مجله علمی شیلات ایران. شماره2سال هفتم.

23) پازوکی جمیله، سیار بابک (1378): بررسی آلودگی انگلهای کرمی دستگاه گوارش باربوس ماهیان رودخانه ارس و حوضه آبریز آن. گزارش نهایی پروژه منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، موسسه تحقیقات شیلات ایران.

24) پازوکی جمیله، عقلمندی فرهاد (1380): آلودگی ماهی Alburnus charousini به انگلLigula intestinalis درسد شهید مد رس کاشمر. مجله پژوهش وسازندگی شماره51.

25) پازوکی جمیله، معصومیان محمود (1380): انگلهای نماتدجداشده ازچندگونه ماهیان آب شیرین استان گیلان ومازندران. مجله پژوهش وسازندگی شماره 51.

26) پازوکی جمیله، عقلمندی فرهاد (1381): آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتد دیژن آسیمفیلودورا کوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov,1923) ). مجله شیلات شماره 2سال یازدهم.

27) پازوکی جمیله، معصومیان محمود، قاسمی رضا (1382): آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان رودخانه های تجن و زارم رود استان مازندران به انگلهای کرمی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 59.

28) پازوکی جمیله، معصومیان محمود، قبادیان مهدی (1384): شناسایی انگلهای برخی از ماهیان منابع آبی استان زنجان. مجله علمی شیلات ایران، شماره 1.

29) پازوکی جمیله، معصومیان محمود، یحیی زاده میریوسف، صدری غلامرضا و جلالی بهیار (1386): بررسی مونوژن­های در ماهیان آب­شیرین استان آذربایجان غربی. پژوهش و سارندگی، 77: 17-25.

30) پازوکی جمیله، معصومیان محمود، سید مرتضائی سید مرتضی (1391): بررسی برخی از انگل های پریاخته ایی داخلی در باربوس ماهیان منابع آبی مهم خوزستان. نشریه دامپزشکی پژوهش وسازندگی. 94(1): 36-44 .

31) پورضرغام، محمدرضا (1374): بررسی انگلهای پریاخته دستگاه گوارش ماهیان رودخانه زرینه رود. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی شماره 119. دانشگاه آزادارومیه.

32) پوستچی حسن، حرمی پور مجتبی (1365): بررسی آلودگیهای انگلی چشم ماهیان. پایان نامه کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران .

33) پیغان رحیم، نبوی لیلی، حسینی محمدرضا (1383): بررسی آلودگی کرم روده سیاه ماهی (Capoetta trutta) ، ماهی برزم لب پهن (Barbus barbulus) و ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه اطراف خرم آباد. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبز یان، اردیبهشت ماه، تهران.

34) پیغمبری سید یوسف، شیری اژدر (1369): بررسی ماکروسکوپی انگلهای آبششی ماهیان خاویاری در صیدگاه خیرود. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

35) جلالی جعفری بهیار (1372): بیماریهای شایع ماهیان پرورشی ایران. معاونت تکثیروپرورش آبزیان شیلات ایران.

36) جلالی جعفری بهیار (1377): انگلها و بیماری‌های انگلی ماهیان آب شیرین ایران، انتشارات معاونت تکثیروپرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج.

37) جلالی بهیار، برزگر مریم (1383): انگلهای آبشش ماهیان معرفی شده و بومی دریاچه سد وحدت، کردستان. مجله علوم دامپزشکی ایران، سال اول شماره 3.

38) حاجی مرادلو عبدالمجید (1379): بررسی شیوع آلودگیهای انگلی پریاخته ای خارجی ماهیان خاویاری صید شده در سواحل جنوب شرقی دریای خزر. پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی دامپزشکی، دانشگاه تهران.

39) حسینی سید حسین (1366): بررسی شدت آلودگی ماهیان آبگیرهای جنوب تهران به انگل کلینوستوموم. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران شماره1622.

40) حسینی محمدرضا، پیغان رحیم، نبوی لیلی(1379): بررسی شدت آلودگی روده سیاه ماهی رودخانه ای اطراف خرم آباد به نئواکینورینکوس (آکانتوسفال). اولین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران، اهواز.

41) خارا حسین، ستاری مسعود، نظامی شعبانعلی، میرهاشمی نسب سیدفخرالدین، موسوی سیدعباس (1383): بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی انگلهای گوارشی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

42) خارا حسین، ستاری مسعود، نظامی شعبانعلی، موسوی سیدعباس، جعفرزاده ابرهیم (1383): بررسی میزان شیوع وشدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 4 دوره 59.

43) خارا حسین، نظامی شعبانعلی، ستاری مسعود، میرهاشمی نسب سید فخرالدین و موسوی سید عباس (1386): بررسی آلودگی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر به انگل Diplostomum spathaceum مجله زیست شناسی ایران20(4): 418-429.

44) خارا حسین، نظامی شعبانعلی، سعیدی علی اصغر، محمدی زهرا عبدالهی، علی نیا ندا، احمدنژاد محدثه (1388): انگل های ماهی سفید Rutilus frisii kutum, kamensky 1901مهاجر به رودخانه شیرود. استان مازندران مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، 3(3): 29-35.

45) خجسته خواه مجتبی ‌(1377): بررسی آلودگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان چهارمحال و بختیاری به انگلهای تک یاخته ای. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران.

46) خوانچه سپهرالدین کاوه (1379): بررسی بیماری دیپلوستومیازیس در ماهیان پرورشی گرم آبی و منابع آبی منطقه سنندج. پایان نامه جهت اخذدکترای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد ارومیه، شماره 394.

47) دقیقی روحی جواد (1376): لای ماهی و آلودگی های انگلی آن در تالاب انزلی. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

48) دقیق روحی جواد ، مخیر بابا (1381): آلودگی لای ماهیــان تالاب انزلی به انگل آسیمفیلودورا تینکا .Asymphylodora tinca(Modeer, 1796) مجله علمی شیلات ایران شماره 1سال یازدهم.

49) دقیق روحی جواد، ستاری مسعود (1383): بررسی آلودگیهای چهارگونه از گاو ماهیان دریای خزر در آبهای ساحلی استان گیلان. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

50) رستم زاد هانیه، کیوان امین، خارا حسین، شناور ماسوله علیرضا، معصوم زاده مهدی، جلیل پور جلیل (1387): آلودگی انگلی بچه ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) حاصل از تکثیر مصنوعی. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، سال دوم، شماره دوم. 43-51.

51) رحمانی کمرودی حسین (1365): بررسی میزان آلودگی تاس ماهیان سواحل جنوبی دریای خزر به آمفیلینافولیاسه‌آ. پایان نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران شماره1563.

52) رزمی غلامرضا، نقیبی ابوالقاسم (1379): مقایسه بیو لوژی و مورفولوژی انواع پلروسرکوئیدهای مشاهده شده در محوطه بطنی ماهی. اولین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران،اهواز.

53) رضاعلی منصور، زعیم زاده حسن (1365): بررسی آلودگیهای انگلی چشمی ماهیان گودالهای جنوب شهر تهران. پایان نامه کارشناسی شیلات ومحیط زیست، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

54) رضوانی، سیدحسن (1377): بررسی آلودگیهای ماهیان خاویاری صید شده در حوضه جنوب شرقی دریای خزر به انگل Pseudotracheliastess stellatus . پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران شماره 2566.

55) رنجبر بهادری شاهرخ، جعفری چراتی علی، مهدی پور مهران ، بهیار جلالی ، بهیار ) زنده یاد ( (1388): بررسی آلودگی به انگل های خارجی و چشم درماهیان پرورشی گرمابی و سردآبی استان مازندران. پژوهش و سا زندگی (دامپزشکی)،84: 18-22.

56) روحانی، مصطفی (1374): بررسی آلودگیهای انگلی ماهیان تالاب هامون. مهندسین مشاور آبزی گستر، تهران.

57) رهاننده، محمد (1383): گزارش وقوع تلفات درکپور ماهیان پرورشی گیلان در اثردو گونه تک یاخته شیلودونلاپسیکولا و شیلودونلا هگزاستیکا. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

58) رئیسی مهدی، انصاری مهسا، جلالی بهیار (1388): شناسائی انگلهای سیاه ماهی در رودخانه­های کیار بهشت آباد چهارمحال بختیاری و اولین گزارش Lamprolegna chinensis در ایران. پاتوبیولوژی دامپزشکی. (1): 18-22.

59) رئیسی مهدی، انصاری مهسا، یوسفپور سعید، فدائی­فر فیروز، مهدی پور مهران (1389): بررسی ماهیان تالاب چغاخور چهارمح ال بختیاری به انگل Lernea cyprinacea . پژوهشنامه دامپزشکی، 6(2): 129-134.

60) زکی خانی، نعمت ا...(1374): بررسی انگلهای سخت پوست وزالوی ماهیان رودخانه زرینه رود. پایان نامه جهت اخذدکترای دامپزشکی دانشگاه آزادارومیه شماره120.

61) ستاری، مسعود (1374): بررسی نوع و میزان آلودگی های انگلی ماهیان تالاب انزلی. گزارش طرح تحقیقاتی، آموزشکده کشاورزی ومنابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه گیلان.

62) ستاری، مسعود(1378): بررسی شیوع آلودگیهای کرمی داخلی ماهیان خاویاری جنوب غربی دریای خزر. پایان نامه دکتری تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه تهران.

63) ستاری مسعود، شفیعی، شهنام (1375): بررسی دیپلوستومیازیس دربین ماهیان تالاب انزلی. مجله پژوهش وسازندگی، شماره31.

64) ستاری مسعود، فرامرزی نوید (1375): بررسی میزان آلودگی برخی ازماهیان تالاب انزلی به انگلهای جنس کاریوفیله‌اوس (Caryophyllaeus ). مجله علمی شیلات ایران، شماره 4سال پنجم.

65) ستاری مسعود، فرامرزی نوید، شفیعی شهنام (1375): معرفی بعضی ازآلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب انزلی. مجله پژوهش وسازندگی، شماره30.

66) ستاری مسعود، مخیر بابا، میرهاشمی نسب میرفخرالدین (1379): بررسی شیوع انگلهای کرمی گوارشی ازون برون (Acipenser stellatus) صیدشده ازسواحل جنوب غربی دریای خزر. اولین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان ایران- اهواز.

67) ستاری مسعود، مخیر بابا، میرهاشمی نسب میرفخرالدین (1381): بررسی شیوع آلودگی های کرمی گوارش چالباش، شیپ و فیل ماهی صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر.مجله دانشکده دامپزشکی، شماره 4 دوره 57.

68) ستاری مسعود، روستایی علی مهر محمد، شفیعی شهنام (1380): بررسی شیوع آلودگی به نماتد رافیدآسکاریس در بعضی از ماهیان تالاب انزلی.مجله پژوهش وسازندگی شماره52.

69) ستاری مسعود، شفیعی شهنام، دقیق روحی جواد، پوربی ریا حمید عبداله، نجست نیلوفر(1381): بررسی شیوع آلودگی به نوزاد نماتد اوسترونژپلیدس در بعضی از ماهیان استخوانی دریای خزر و حوضه آبریز آن. مجله دانشکده دامپزشکی، شماره 1 دوره 57 .

70) سعیدی علی اصغر (1372): انگلهای لوله گوارش وآبشش‌ها در کفال ماهیان دریای خزر (سواحل نوشهر).گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

71) سفیدکارلنگرودی، یوسف (134 4): ماهی اسبله و انگلهای دستگاه گوارش آن. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.

72) سیدمرتضایی سیدرضا، موبدی ایرج، فرهناک علی (1379): آلودگی چند گونه از ماهیان آب شیرین به انگلهای کرمی در آبگیرهای استان خوزستان. مجله علمی شیلات شماره 1سال نهم.

73) سیدمرتضایی سیدرضا، پازوکی جمیله، معصومیان محمود (1386): انگلهای نماتدهای جدا شده از چند گونه ماهیان آب­شیرین خوزستان . پژوهش و سارندگی، 77: 2-8.

74) سیدمرتضایی سیدرضا، پازوکی جمیله، معصومیان محمود و کر نیازمحمد (1387): شناسائی برخی از انگلهای تک­یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران. 17(3): 63-78.

75) سیدی قمی، محمدکاظم (1374): انتشار جغرافیایی آلودگیهای انگلی ماهیان گرم آبی در منطقه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

76) شریفی، حمید(1380):مطالعه اولیه جهت تشخیص بیماریهای کپورماهیان پرورشی منطقه جیرفت باتکیه برانگل‌های خارجی. اولین سمینار دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاداسلامی، تبریز.

77) شمسی، شکوفه (1374): بررسی انگلهای کرمی کیلکای دریای خزر. گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات و آموزش شیلات مازندران موسسه تحقیقات وآموزش شیلات ایران.

78) شمسی، شکوفه (1375): شناسایی انگلهای کرمی ماهیان بومی رودخانه‌های گرگان‌رود، تجن، تنکابن و شیرود. گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

79) شمسی شکوفه، دلیمی اصل عبدالحسین(1375): شناسایی انگل Pseudopentagramma symmetrica درکیلکای دریای خزر.مجله پژوهش وسازندگی، شماره 32.

80) شمسی شکوفه، پورغلام رضا، دلیمی اصل عبدالحسین(1376): بررسی آلودگی به انگل Clinostomum complanatum در ماهیان رودخانه شیرود. مجله علمی شیلات شماره 2، سال ششم.

81) شمسی شکوفه، دلیمی اصل عبدالحسین، پورغلام رضا (1377): بررسی انگلهای زئونوز درماهی کیلکا . مجله علمی شیلات ایران، سال هفتم شماره 1.

82) صدری مهرآباد، غلامرضا (1381): شناسایی و بررسی آلودگیهای انگلهای پریاخته خارجی ماهیان بومی منابع آبی شمال استان آذربایجان غربی. پایان نامه جهت اخذ دکترای‌حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه آزادارومیه.

83) صدیق مروستی عبدالحمید (1379): جداسازی تک یاخته تریکودینا (T.sp) ازماهی قزل آلای خال قرمز و قهوه ای (Brown trout, salmotrutta fario) دریاچه سدلار. اولین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان، اهواز.

84) صدیق مروستی سید عبدالحمید (1383): معرفی انگلهای جداشده ازماهیان وحشی 4 دریاچه پشت سد در ایران. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران، اردیبهشت ماه تهران.

85) ظهیرمالکی ایرج (1373): بررسی انگلهای گوارشی ماهی اسبله معمولی در رودخانه زرینه رود با مروری بر گربه ماهیان جهان و ایران. پایان نامه جهت اخذدکترای دامپزشکی ، شماره 2203 ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

86) عباسی چهارراهی جاوید (1381): شناسایی و بررسی آلودگی های انگلهای پریاخته داخلی ماهیان بومی منابع آبی شمال استان آذربایجان غربی. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی ،شماره 520، دانشگاه آزادارومیه.

87) عبدلی اصغر (1378): ماهیان آبهای داخلی ایران. انتشارات موزه طبیعت و حیات وحش ایران.

88) عبدی کاظم (1376): معرفی پنج جنس و گونه جدید سخت پوست و زالوی شناسایی شده در ماهیان دریاچه پشت سد مهاباد برای اولین بار در ایران. خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری دانشجویان دامپزشکی کشور، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی.

89) عبدی کاظم (1381): گزارش آخرین وضعیت بیماریهای آبزیان در ایران. دفتر بهداشت ومبارزه با بیماریهای آبزیان. سازمان دامپزشکی کشور.

90) عراقی سوره عبدا...، عبدی کاظم (1383): تحلیلی برمنوژینازیس در استان آذربایجان غربی با معرفی جدیدترین گونه های یافت شده. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبز یان، اردیبهشت ماه ،تهران.

91) عطایی الیزا (1373): بررسی فون انگلهای کرمی ماهیان تالاب انزلی و اثرات بهداشتی اقتصادی آنها. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

92) عقلمندی فرهاد، دلیمی اصل عبدالحسین (1379): گزارشی از جداسازی انگل Diplostomum از ماهی Nemachilus melapterus رودخانه شیرود مازندران. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 47.

93) علیشاهی مجتبی (1383): گزارش یک مورد آلودگی فوق العاده شدید ماهی فیتوفاگ با انگل سخت پوست لرنه آ. دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبز یان، اردیبهشت ماه، تهران.

94) غرقی، احمد (1370): بررسی بیماری انگلی دیپلوستوماتوز (دیپلوستومیازیس) در بچه تاس ماهیان کارگاه شهید بهشتی. سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

95) غرقی احمد (1373): شناسایی انگلهای کرمی لوله گوارشی و خونی ماهی قره برون (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای مازندران. گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

96) غروقی احمد، پورغلام رضا (1374): شناسایی وبیماریزایی انگلهای فیل ماهی. فصلنامه علمی تحقیقاتی وآموزش جهادسازندگی 28: 127- 121.

97) فدایی فرد فیروز، مخیر بابا، قربانی هادی (1380): بررسی وشناسایی ماهیان وانگلهای آنان درتالاب چغاخوراستان چهارمحال بختیاری.مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.دوره56شماره3.

98) قاسمی کولایی، رضا (1382): بررسی و شناسایی انگلهای تک یاخته و پریاخته باربوس ماهیان (Barbus) در رودخانه‌های تجن و زارم رود استان مازندران. پایان نامه کارشنلسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه شهیدبهشتی.

99) قبادیان مهدی (1383): بررسی و شناسایی انگلهای ماهیان آب شیرین استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی.

100) قربانزاده آرمان (1374): بررسی انگلهای مونوژن آبششهای ماهیان رودخانه زرینه رود، تاکیدی بر گونه های جنس Dactylogyrus . پایان نامه دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، شماره 117.

101) قریشی مکری سیدمظفرالدین (1382): بررسی ضایعات پاتولوژیکی انگلهای کرمی دستگاه گوارش ماهی اسبله دررودخانه زرینه رود . دانشگاه آزاداسلامی واحدارومیه، دانشکده دامپزشکی شماره 607.

102) محمدی رحیم (1376): بررسی انگلهای پریاخته ای دستگاه گوارش ومحوطه بطنی ماهیان دریاچه سد مخزنی مهاباد. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی، شماره 220 ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه.

103) محمودی حصار رضا (1380): بررسی فراوانی انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در مزارع پرورشی سردآبی استان آذربایجان غربی. پایان نامه جهت اخذ دکترای حرفه ای دامپزشکی شماره ،468دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه.

104) مخیر بابا (1352): فهرست انگلهای ماهیان خاویاری Acipenseridae (تاس ماهیان ایران). نامه دامپزشکی،دانشگاه تهران. دوره29شماره1.

105) مخیر بابا (1359): بررسی انگلهای ماهیان حوضه سفیدرود. نامه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، دوره 36، شماره 4.

106) مخیر بابا (1360)، انتشارماهی خاردار در آبهای داخلی با مختصری درباره آلودگی کرمی آن. نامه دانشکده دامپزشکی 3:47-35. 122ب.

107) مخیر، بابا (1368): دیپلوستوماتوز ماهیان در ایران. مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران 44، 24-17 .

108) مرادی یزدان (1372): بررسی آفات و انگلهای ماهیان گرم آبی در پن کالچر با تاکید بر آلودگی با انگل آرگولوس. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

109) مرتضوی تبریزی جاوید، پازوکی جمیله، جوانمرد آرش (1383): آلــــــــودگی به انگل‌هـــــــــای Bothriocephalus acheillognathi و Ligula intestinalis در دو گونه از ماهیان سد ستارخان اهر. مجله علمی شیلات ایران شماره 4 سال سیزدهم.

110) معصوم زاده مهدی، ستاری مسعود، شناورماسوله علیرضا، جلیل پور جلیل (1383): بررسی شیوع آلودگی انگلی دستگاه گوارش مولدین قره برون و ازون برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر. دومین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

111) معصومیان محمود، پازوکی جمیله (1377): آلودگی برخی ازماهیان استانهای گیلان ومازندران به انگلهای میکسوسپوره آ (Myxosporea)مجله علمی شیلات ایران، شماره 3 سال هفتم.

112) معصومیان محمود، ستاره جلال، مخیر بابا (1380): بــــررسی آلـــودگی‌هــــای انگلــــی مــاهــی کـلمـه (Rutilus rutilus caspicus ) جنوب شرقی دریای خزر، مجله علمی شیلات ایران. شماره4سال دهم.

113) معصومیان محمود، مهدیزاده افشین، یحیی زاده میریوسف (1381): آلودگی به انگلهای کوکسیدیاومیکسوزوآ دربرخی ازماهیان سدارس وسدمهاباد. مجله علمی شیلات ایران. شماره2سال یازدهم.

114) معصومیان محمود، پازوکی جمیله، قاسمی رضا (1382): آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 58، شماره 4.

115) معصومیان محمود، چوبچیان مهدی، پازوکی جمیله، شریفپور عیسی و جلالی بهیار (1387): مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگلهای میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید. مجله تحقیقات دامپزشکی، 63(3): 117-122.

116) معینی احمدعلی (1373): آلودگی ماهیان پرورشی گرم آبی استان خوزستان به بوتریوسفالوس. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی، شماره 2197، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

117) مغینمی سید رحیم (1374): مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان بومی تالاب هورالعظیم دشت آزادگان. گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات وآموزش شیلات خوزستان، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

118) مغینمی، سیدرحیم (1375): مطالعه انگلهای خارجی و خونی در ماهیان پرورشی کارگاه‌های حوضه رودخانه کارون.گزارش نهایی پروژه موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.

119) ملک معصومه (1372): بـــــــررسی آلـــــــودگی سیــــاه ماهی به انگل کلینوستوموم کمپلاناتوم (Clinostomum complanatum) و سیکل زندگی آن. مجله علمی شیلات،شماره 3.

120) مهدی پور مهران، برزگر مریم، جلالی بهیار (1383): بررسی انگلهای مونوژن آبشش ماهیان رودخانه زاینده رود. مجله علوم دامپزشکی ایران، سال اول شماره 2.

121) مهدیزادگان افشین (1377): بررسی انگلهای تک یاخته ای در ماهیان قزل آلای پرورشی در کارگاههای سردآبی استان آذربایجان غربی. پایان نامه جهت اخذ دکترای دامپزشکی،شماره246، دانشگاه آزاد اسلامی واحدارومیه.

122) میار ارغوان، بزرگنیا عباس، پازوکی، جمیله، برزگر مریم، معصومیان محمود و جلالی بهیار (1387): انگلهای ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت. مجله علمی شیلات ایران، 17(1): 133-138.

123) میرهاشمی نسب میرفخرالدین (1378): انگلهای جداشده ازماهیان سدماکووسدمهاباد.گزارش نهایی پروژه مرکزتحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران.

124) میرهاشمی نسب سید فخرالدین، پازوکی جمیله (1382): بررسی آلودگی ماهیان دریاچه سد مهاباد به انگلهای سخت پوست. مجله علمی شیلات ایران، شماره 4.

125) نخ ساز حلیمه، وطن دوست فریدون (1371): انگلهای ماهیان سفید با تاکیدی بر منوژن‌های آن در آب شیرین و دریای خزر. پایان نامه لیسانس، آموزشگاه عالی میرزاکوچک‌خان، رشت.

126) نظام آبادی حسن، عبدی کاظم (1381): مروری بر بیماری دیپلوستومیازیس در ماهیان. دفتر بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان. سازمان دامپزشکی کشور.

127) نظری فاطمه، پازوکی جمیله، ابراهیمی مهتاب و معصومیان محمود (1388): سیاه ماهی Capoeta damascina میزبان جدید برای برخی از انگلهای میکسوزوآ رودخانه هلیل رود، کرمان. مجله تحقیقات دامپزشکی، 64(4): 323-327.

128) نقیلی حسین (1380): بررسی آلودگی انگلی دیپلوستوموم اسپاتاسئوم در ماهیان سردآبی استان آذربایجان غربی. پایان نامه جهت اخذدکترای دامپزشکی شماره497 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزادارومیه.

129) نکویی فرد علی، دینی طلاتپه حسین (1379): بررسی انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم و بیماری لکه سفید (Ich) در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی. اولین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران، اهواز.

130) نورانی محمدحسین (1374): مروری بر انگلهای ماهیان سردآبی پرورشی در استان تهران. پایان نامه کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران.

131) نیاک علاالدین، کهنه شهری مجید، آذرپی قباد (1349): آلودگی با تریکودینا در ماهیان خاویاری بحرخزر. نامه دامپزشکی دانشگاه تهران دوره 26، شماره 4.

132) نیک سیرت حمید، نیکو مهدی، سعیدی علی اصغر (1383): مطالعــــــه مقــدماتی آلودگــی به انگل Corynosoma strumosum درماهی سه خار مصب قدیم گرگانرود (منتهی به تالاب گمیشان). دومین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان، اردیبهشت ماه، تهران.

133) وثوقی غلامحسین، متسجیر، بهزاد (1376): ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران.

134) ولی نژاد زوارق اکبر، حقوقی راد ناصر، پاپهن فروغ (1379): بررسی انواع و فراوانی و خصوصیات مورفولوژیک انگل‌های مونوژن ماهیان شیربت Barbus grypus و بنی Barbus sharpeni در رودخانه کارون.اولین همایش بهداشت وبیماریهای آبزیان ایران، اهواز.

135) یخچالی محمد، محمودی حصار رضا (1381): بررسی میزان آلودگی Ichthyophthirius mulitrix در مزارع پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 55.

136) یزدان پناه لاله (1379): آلودگی چند گونه ازماهیان بومی به انگلهای کرمی و سخت پوستان انگلی و قارچها در رودخانه استان کرمان. اولین همایش بهداشت و بیماریهای آبزیان ایران،اهواز.

137) Baska F., Masoumian M. (1996): Myxobolus molnari sp.n. and M. Mokhayeri sp.n. (Myxosporea, Myxozoa) Infecting a Mesopotamian fish, Capoeta trutta Heckel, .Acta Protozoologica.35:151-156.

138) Bazari Moghaddam, S., Mokhayer, B., Masoumian M., Shenavar Masouleh A., Jalilpour J., Masoumzadeh, M. and Alizadeh, M. (2010): Parasitic infection among larvae and fingerlings of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) in Vniro tanks and earthen ponds. Scientific Fisheries Journal. 9(3): 342-351.

139) Barzegar M., Raeisi M., Bozorgnia A.and Jalali B. (2008): Parasites of the eyes of fresh and brackish water fishes in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 9, No. 3, Ser. No. 24: 256-261.

140) Bazari Moghaddam S., Mokhayer B., Masoumian M. Shenavar Masouleh A., Jalilpour J., Masoumzadeh M., Alizadeh M. (2010): Parasitic infection among larvae and fingerlings of the Persiansturgeon (Acipenser persicus) in Vniro tanks and earthen ponds. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 9(3) 342-35.

141) Dollfus R.P. (1970): D'un cestode ptychobothrien parasite de cyprinide en Iran. Bull. Mus. Natn. His. Nat. Paris. 41: 1517-1521.

142) Ebrahimian A., Kilany-Damavandi R. (1977): Parasitic infection in the fish of Karoon River in province khusestan (South West Iran) summ.1st Medit. Conf. Parasit. Izmir Turkey, (5-10 oct.1977).

143) Ergens R., Gussev A.V. (1965): Dactylogyrus prostatae Molnar 1964, (Monogeneidae) aus den kiemen vom Leuciscus cephalus (L.) and Leuciscus cephalus orientalis Nordmanm. Cslka. Parasit. 12: 323-325.

144) Eslami A., Anwar M. (1971): Occurrence and intensity of the infestation by Caryophyllaeus fimbriceps in carp and mullet (new host) In Iran. Riv. It. Piscic. Ittiop. 1: 21-23.

145) Eslami A., Mokhayer B. (1977): Nematode larvae of medical importance found in market fish in Iran. Pahlavi Med.J.8:345-348.

146) Eslami A., Kohnehshahri M. (1978): Study on the helminthiasis of Rutilus frisii katum from south Caspian Sea. Act. Zool. path. Antverpiensia, 70:153-155.

147) Eslami A., Anwar M. Khatibi SH. (1972): Incidence and intensity of helminthiasis in pike (Esox lucius) of Caspian Sea. (Northern Iran) Riv. It. Piscio. Ittiop.1: 11-14. 133.

148) Golvin J.V., Mokhayer B. (1973): Acanthocephales des esturgeons de la mer caspienne. Annls. parasit. hum. comp. 4:597-602.

149) Gussev, A.V.; Jalali, B.; Molnar, K.(1993): New and Known species of Dactylogyrus diesing 1850 (monogenea: Dactylogyridae) from Iranian freshwater fishes. sys. parasital. 25:221-228.

150) Gussev A.V., Jalali B., Molnar K. (1993): Six new species of the genus Dactylogyrus (monogenea, Dactylogyridae) from Iranian freshwater fishes. Zool. Inst. St. Petersburg 29-35.

151) Ghaemmaghami S.S., Jalali B. and Masoumian M., (2008): Myxobolus nodulointestinalis intestinal parasite of Barbus Fishes in Khouzestan, Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7(3): 231-234.

152) Jafari N. and Pazooki J. (2010): First report of two monogenean parasites from Lethrius in the Persian Gulf. Belg. J. Zool, :193-194.

153) Jalali, B. (1987): Lernaeasis in cyprinid cultured fish in Iran. University of Godolo Hungary.

154) Jalali, B. (1992): Description of Dogielius molnari N.sp. (monogenea: Dactylogyridae) from the gills of on Iranian freshwater fish, cyprinion macrostomum (Heckel) act vet. Hung. 40(4):239-242.

155) Jalali B. (1994): Monogenean parasites of freshwater fish in Iran, veterinary medical Research institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest Hungary P.P.1-32.

156) Jalali B., Molnar K. (1990): Occurrence of monogeneans on freshwater in Iranian Dactylogyrus spp. on cultured Iranian fishes. Act. Vet. Hung. 4: 239-242.

157) Jalali B. Molnar K. (1996): Occurrence of monogeneas on freshwater fishes of Iran: Dactylogyridae from fish of natural water and description of dodelius mokhayeri sp.n.parasit. Hung. 23:27-31.

158) Jalali B., Papp E, Molnar K. (1995): Four new Dactylogyrus species (Monogenea :Dactylogyridae) from Iranian fishes folia parasitological 42.97-101.

159) Jalali B., Shamsi Sh., Molnar K. (2000): New Dactylogyrus species (Monojenea, Dactylogyrus) from cyprinid fishes of the Bahu-Kalat River in southeast Iran. Acta. parasitological, 45(4).

160) Jalali B. and Barzegar M. (2006): Fish Parasites in Zarivar Lake. J. Agric. Sci. Technol, Vol. 8: 47-58.

161) Jazebizadeh K. (1983): Study on parasitic diseases in lake of Zarivar fishes Environmental Protection Organization of Iran.

162) Karimi E., Pazooki J., Shokri M.R. (2011): Macroparasites in intertidal gastropods on Qeshm Island Northen Persian Gulf. Indian Journal of Geo- Marine sciences. : 779-782.

163) Masoumian, M.; Pazooki, J. (1999): Myxoporean Parasites from mesopotamian part of Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 1(1).

164) Masoumian M., Baska F., Molnar K. (1994): Description of Myxobolus karuni sp.n. and Myxobolus persicus sp.n. (Myxosporea: Myxozoa) from Barbus grypus of the River Karun, Iran. Parasit. Hung. 27: 21-26.

165) Masoumian, M.; Baska, F.; Molnar, K. (1996): Description of Myxobolus bulbocordis sp.nov. (Myxosporea: Myxobolidae) from the heart of Barbus Sharpeyi (Gunther) and histopathological changes produced by the parasite. Journal of Fish Diseases 19,15-21.

166) Masoumian, M.; Baska, F.; Molnar, K.(1996): Myxobolus nodulointestinalis sp.n. (Myxosporea, Myxobolidae)a parasite of the intestine of Barbus sharpeyi. Dis aqua Org.24:35-39S.

167) Masoumian M., Pazooki J., Yahyazadeh M., Teymornezhad (2005): Protozoan from freshwater fishes from north west of Iran-Iranian journal of fishes sciences.4(2)31-42.

168) Masoumian M., Barzegar M., Jalali B., Mehdipour M., Asadollah S. (2007): Myxobolus spp. (MYXOSPOREA: MYXOBOLIDEA) from fishes of the Zayandeh-Rud River (Esfahan, Iran); new hosts and locality record. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 7(1):89-100.

169) Mokhayer, B. (1983): Parasites and parasitic diseases of fish. The first International symposium of Ichthyoparasitology, Ceske Budejovice, 8-13 Aug.

170) Mokhayer B., Anwar M. (1973): Effect pathogene des parasites de 1'esturgeon dans le milieu natural et artificiel. Rive. it. piscic. Ittiop. 4.111-115.

171) Molnar K. (1971): Studies on gill parasitosis of grass carp (Ctenopharyngodon idella) caused by D.lamellssatus Achmerov, 1952. II Epizootiology, Acta vet, Acod.sci, Hung. 21 (4)361-375.

172) Molnar K., Jalali B. (1992): Further monogeneans from Iranian freshwater fishes. Act. Vet. Hung. 40(1)55-61.

173) Molnar K., Masoumian M., Abasi S. (1995): Four new Myxobolus spp. (Myxosporea: Myxobolidae) From Iranian Barboid fishes.

174) Molnar K., Pazooki J. (1995): Occurrence of philometrid nematodes in barboid fishes of river Karun, Iran.Parasit.hung.28:57-62.

175) Pazooki, J. (1996): A faunistical survey and histopathological studies on fereshwater fish nematodes in Iran and Hungary. PhD. thesis. Veterinary Medical Research Institute of Hungarian Academy of sciences.

176) Pazooki, J.; Molnar, K. (1998): Philometra karunesis p.N. (Nematoda: philometridae) from Barbus sharpeyi (pisces) in freshwaters of soutwest Iran.Acta Veterinaria Hungarica. 46(4).

177) Pazooki J., Masoumian (2004): Cryptobia acipenser and Haemogregarina acipenseris infections in Acipenser guldenstaedti and A. persicus in the Southern part of the Caspian Sea. J.Agric.Sci.Technol, vol.6:95-101.

178) Pazooki J., Masoumian M., Yahyazadeh M. and Abbasi J. (2007): Metazoan Parasites from Freshwater Fishes of Northwest Iran. J. Agric. Sci. Technol. Vol. 9: 25-33.

179) Pazooki J., Mansouri-Habibabadi Z., Masoumian M. and Aghaee-Moghadam (2011): Survey on the metazoan parasites in Neogobius fishes from Southeastern part of the Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10(1) 95-104.

180) Pazooki J., Tajbakhsh Goorabzarmakhi F., Masoumian M. (2011): Parasite infection of an endemic (Blicca bjoerkna) and an Exotic fish (Hemiculter beucisculus) in Anzali Lagoon, Caspian Sea, Iran. Iranian Journal of parasitology. : 66-73.

181) Pazooki J., Nazari Chamak F., M. Masoumain (2012): New host records for fish nematodes from Iran. Journal of Cell and Animal Biology. 2(6): 15-20.

182) Pazooki J., Masoumian M. (2012): Synopsis of the Parasites in Iranian Freshwater Fishes. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 11(3): 570-591.

183) Raissy M., Barzegar M., Rahimi E. and Jalali B. (2008): Identification of worm’s parasites of fishes of Choghakhur Lagoon Iran. Proceeding Taol2007: 12th Conference: 2177-2180.

184) Raissy M., Ansari M., Lashkari A. abd Jalali B. (2010): Occurrence of parasites in selected fish species in Gandoman Lagoon, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 9(3) 464-471.

185) Tajbakhsh F., Pazooki J., Masoumian M. and Daghigh Rouhi J. (2010): The first record of Philometra rischta (Nematoda: Philometridae) in Blicca bjoerknaof Anzali wetland, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 9(3): 485-488.

186) Williams, J.S.; Gibson, D.L.; Sadighian, A. (1980): Some helminth parasites of Iranian freshwater fishes.J.nat.Hist.14:685-699.
Copyright (c) 2024 ifp.ifro.ir
Powered by taJan System Co